نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
 
فعالیت ها

 

فعا لیت ها:

1- بهبود كيفي و كمي آموزش زبان انگليسي در دوره متوسطه اول و دوم وروزآمدكردن شيوه هاي تأليف ،تدريس و ارزشيابي


2- طراحي و تدوين راهنماي برنامه درسي زبان انگليسي براي دوره هاي تحصيلي مختلف و نظارت برطراحي و توليد مواد آموزشي


3- طراحي و تدوين برنامه هاي درسي دوره تربيت معلم و برنامه ريزي براي آموزش معلمان زبان انگليسي


4- طراحي وتوليد مواد آموزشي مناسب براي دانش آموزان دوره ي متوسطه اول و دوم

 

5- انجام پژوهش ها ي لازم در زمينه هاي گوناگون مرتبط با وظايف گروه مانند سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ، روش هاي نوين تدريس زبان انگليسي و...


    6- برقراري ارتباط با مجامع علمي - پژوهشي - آموزشي داخلي و خارجي جهت ارتقاءكيفيت آموزشي زبان انگليسي درکشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفعات بازديد: 7984
تعداد بازديدكنندگان: 7133
Welcome to Foreign Languages Department