نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
 
اصلاحيه كتاب دانش آموز و كار زبان انگليس نهم متوسطه

اصلاحيه كتاب كار انگليسي پايه نهم

صفحه 13 : قسمت پ – به جاي تصوير رفتگر ، تصوير پيشخدمت قرار گيرد .

صفحه 22 : سوال 1 شماره 4

4. We ………………………. money at the airport . ( exchange )

صفحه 58 : شكل شماره 5 : تصوير هواپيمايي كه پرواز كرده ، پشت تصوير فرد قرار گيرد . پاسخ صحيح He is nervous because he is late. صحيح مي باشد.

صفحه 62 : سوال 8 : به جاي پنج غلط ، 4 غلط وجود دارد .

صفحه 64 : سوال 10 : الف) فرانك درباره گردش علمي مدرسه خود متن زير را نوشته است . آن را بخوانيد و زير « قيدهاي تكرار» خط بكشيد .

صفحه 70 : سوال 3 – شماره 3 :

3. …………………. the student use a mobile in the class ?

صفحه 71 : سوال 4 – شماره 5

5. herbrother’s / did / edit / she / text / ?

صفحه 79 : سوال 10 : كلمه called از خط سوم متن حذف شود .

It was Taklifcelebration .

صفحه 88 : سوال 5 : جدول داده شده به صورت زير تغيير يابد .

Students

Kids

Old people

Injuries

0

1

1

Leg

1

2

2

Hand

0

4

3

Back

3

5

4

Head

صفحه 89 : سوال 6 - شماره 5 :

5. What did he do in 1391?

اصلاحيه كتاب دانش آموز انگليسي پايه نهم

صفحه 43 : language Melody - قسمت b : علامت هاي سوال برداشته شوند .

صفحه 102 : قسمت see also : در قسمت اول جدول مثال ها قرار گرفته و در قسمت دوم ضماير فاعلي و مفعولي به ترتيب نوشته شده اند .

صفحه 109 : language Melody - قسمت b : علامت هاي سوال برداشته شوند .

صفحه 111 : قسمت Grammar - شماره 2 : به جاي does بايد didنوشته شود .

دفعات بازديد: 14025
تعداد بازديدكنندگان: 12023
Welcome to Foreign Languages Department