نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
 
بارم بندي درس زبان خارجي (انگليسي - فرانسه - آلماني) پیش دانشگاهیبارم بندي درس زبان خارجي (انگليسي - فرانسه - آلماني) پیش دانشگاهی سال تحصيلي 88-1387


تذكرات مهم :

رعايت بارم بندي درطرح سؤالات امتحانات نهايي الزامي ولي درامتحانات داخلي پيشنهادي است. بديهی است رعايت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری يا استانی از تضيع حق دانش آموزان جلوگيری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آيين نامه آموزشي دوره پيش دانشگاهي ، سؤالات امتحانات نوبت شهريور مراکز پيش دانشگاهي که به صورت هماهنگ منطقه اي طراحي مي شود براساس20 نمره و همانند بارم بندي امتحانات جبراني مربوطه مي باشد.
بارم بندي دروس دوره ي متوسطه در دبيرستان هاي بزرگسالان همانند بارم بندي نوبت شهريور است.
مواردي ازکتاب درسي كه مطالعه آزاد اعلام گرديده در ارزشيابي ها لحاظ نمي گردد
.

  


   

 بارم بندي درس زبان خارجي (فرانسه و آلماني )دوره پيش دانشگاهي

 
فعاليت هاي كلاسي (20 نمره) شامل:
فعاليت‌هاي كلاسي شفاهي
 (10 نمره) شامل:
الف ـ خواندن سرعت مناسب :   1 نمره
آهنگ تكيه و تلفظ صحيح :   1 نمره
سليس خواني  :    2 نمره
درك مطلب   :    2 نمره
ب – بازگويي و خلاصه كردن مطلب خوانده شده
(دانش‌آموزان پس‌ازخواندن بخشي از يك‌درس،نكات‌مهم آن‌رادريك يادوجمله بيان‌مي‌كنند.) : 
      فرانسه 5/1 نمره / آلماني 2 نمره
ج –مكالمه     :     فرانسه 5/1 نمره / آلماني 2 نمره

د –تلفظ صحيح: (ارزش يابي در اين بخش صرفا به قسمت Pronounciation  كتاب محدود مي شود.)
 لازم به توضيح است كه ارزش يابي تلفظ فقط درمورد زبان فرانسه است.           1 نمره

فعاليت‌هاي كلاسي كتبي
 (10 نمره) شامل:
الف –انجام تكاليف درسي و پاسخ گويي به سوالات در كلاس:              5 نمره
ب –آزمون هاي مستمر كلاسي                                    :                   5 نمره
آزمون كتبي پاياني (45 نمره) شامل:

1 -  ديكته (Spelling)                          :            فرانسه 5/2 نمره / آلماني 5 نمره

2 -  ساختارهاي دستور (Structure)       :س        9 نمره
3 -  واژگان (Vocabulary)                     :ا           9 نمره
4 - خواندن و درك مطلب (Reading Comprehention) : نمره   18نمره

الف –  متن خواندني بلند :     8 نمره

ب –  متن هاي كوتاه  :         4 نمره
ج –   متن cloze :     ب        6 نمره

5 - مكالمه    :        4  نمره

6 - تلفظ :            5/2 نمره  
 (  ارزش يابي تلفظ فقط در مورد زبان فرانسه است.)             
 
 
 

          

  


   

 بارم بندي درس زبان خارجي ( فرانسه آلماني)جبراني  دوره پيش دانشگاهي

 
   آزمون كتبي جبراني (40 نمره) شامل:
 ديكته (spelling)   :                                       فرانسه 2 نمره / آلماني 4 نمره
 ساختارهاي دستور(Structure) :   نمره                      8 نمره
واژگان (Vocabulary)   : نمره                                   8 نمره
خواندن‌و درك‌مطلب(Reading Comprehention): نمر  ه  16 نمره

الف – متن خواندني بلند   :     6 نمره

ب – متن هاي كوتاه        :     4 نمره
ج – متن  Cloze             :نمره 6 نمره
5-   مكالمه    :     4 نمره
6- تلفظ        :     2 نمره
لازم به ذكر است كه ارزش يابي تلفظ فقط در مورد زبان فرانسه است.
 

          

  


   

بارم بندي درس زبانان گليسي دوره پيش دانشگاهي

 
 1- ارزشيابي مستمر از فعاليت هاي كلاسي دراختيار مدرسان مي باشد.( 5 نمره )
2- آزمون كتبي پاياني
 (30 نمره) شامل:
الف - درك مطلب(16نمره) :  1) درك مطلب جملات 2

 2) يك آزمون cloze  استاندارد

 3) درك مطلب دو متن بلند      
تذكر: متون لازم براي موارد1 و 2 از كتاب درسي ومتون لازم براي مورد3  ازمتوني كه در سطح توانايي دانش آموزان مي باشد ، خارج از كتاب درسي انتخاب شوند.

مواد آزمون

انواع پرسش ها

درك مطلب

درست / غلط / ذكر نشده

تطبيق عناوين وپاراگراف ها آزمون هاي چهار گزينه اي
تشخيص اطلاعات ضمني وغير ضمني جور كردن
حدس زدن معني از بافت كامل كردن يك جمله ، پاراگراف ، جدول يا نمودار
فهرست كردن پرسش هاي باز
كاربرد هاي گوناگون جملات مرتب كردن جملات به هم ريخته
ب - كاربردهاي‌جمله:(2نمره)
( Functions Sentence) 
انواع پرسش ها : چهار گزينه اي ، جور كردني ، ساختن يا كامل كردن جملات
ج - واژ گان: ( 6 نمره ) انواع پرسش ها :  پركردن جاهاي خالي با كلمات داده شده ويابدون آن ها(خوددانش آموزكلمات راتوليد مي كند ) ، چهار گزينه اي ، جور كردني ، جدا كردن كلمه نا مناسب
د - دستور: ( 6 نمره ) انواع پرسش ها :  مرتب كردن كلمات به هم ريخته ، تلفيق دوجمله،چهارگزينه اي،پركردن جاي خالي باشكل صحيح كلمات
 
 

  تذكر:همکاران گرامي  خود را به يک نوع خاص از پرسش‌هاي ذکر شده در بالا محدود نکنند. با در‌نظر گرفتن محدوديت‌هاي متون انتخاب شده براي امتحان، تلفيقي از همه‌ي انواع پرسش‌هاي ذکر شده پيشنهاد مي‌شود. ضمناً از آن‌جايي که هدف اصلي کتاب، توسعه مهارت خواندن است،‌ توصيه مي‌شود پرسش‌هاي بخش‌هاي دستور واژگان و کاربردهاي جملات نيز به‌عنوان ابزاري در خدمت آزمون مهارت خواندن در نظر گرفته شود.

          

  


   

بارم بندي درس زبان انگليسي جبراني دوره پيش دانشگاهي

 
آزمون كتبي پاياني
(40 نمره) شامل:
الف-  درك‌مطلب (20نمره):

1) درك مطلب جملات 2

2) يك آزمون cloze  استاندارد 3

3) درك مطلب دو متن بلند 
تذكر:متون لازم براي موارد1 و 2 از كتاب درسي ومتون لازم براي مورد3  ازمتوني كه در سطح توانايي دانش آموزان مي باشد ، خارج از كتاب درسي انتخاب شوند.

مواد آزمون

انواع پرسش ها

درك مطلب

درست / غلط / ذكر نشده

تطبيق عناوين وپاراگراف ها آزمون هاي چهار گزينه اي
تشخيص اطلاعات ضمني وغير ضمني جور كردن
حدس زدن معني از بافت كامل كردن يك جمله ، پاراگراف ، جدول يا نمودار
فهرست كردن پرسش هاي باز
كاربرد هاي گوناگون جملات مرتب كردن جملات به هم ريخته
ب- كاربردهاي‌جمله:(4نمره)
( Functions Sentence) 
انواع پرسش ها : چهار گزينه اي ، جور كردني ، ساختن يا كامل كردن جملات
ج- واژ گان: ( 8 نمره ) انواع پرسش ها : پركردن جاهاي خالي با كلمات داده شده ويابدون آ ن ها ( خود دانش آموز كلمات را توليد مي كند ) ، چهار گزينه اي ، جور كردني ، جدا كردن كلمه نا مناسب
د-  دستور :( 8 نمره )

انواع پرسش ها:  مرتب كردن كلمات به هم ريخته،تلفيق دوجمله،چهارگزينه اي ، پركردن جاي خالي با شكل صحيح كلمات

                                              

 

  تذكر: همکاران گرامي  خود را به يک نوع خاص از پرسش‌هاي ذکر شده در بالا محدود نکنند. با در‌نظر گرفتن محدوديت‌هاي متون انتخاب شده براي امتحان، تلفيقي از همه‌ي انواع پرسش‌هاي ذکر شده پيشنهاد مي‌شود. ضمناً از آن‌جايي که هدف اصلي کتاب ، توسعه مهارت خواندن است،‌ توصيه مي‌شود پرسش‌هاي بخش‌هاي دستور واژگان و کاربردهاي جملات نيز به‌عنوان ابزاري در خدمت آزمون مهارت خواندن در نظر گرفته شود.  

          

 

دفعات بازديد: 21025
تعداد بازديدكنندگان: 18753
Welcome to Foreign Languages Department