نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
 
بارم بندي درس زبان انگليسي پايه يازدهم  بارم بندي -سال تحصيلي96-97:
فايل بارم بندي
   

بارم‌بندي درس زبان انگليسي 2 ـ پايه يازدهم
دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 97 ـ 1396

ارزش يابي درس زبان انگليسي پايه يازدهم مشتمل بر 2 بخش آزمون مستمر و پاياني به شرح زير مي باشد:
آزمون مستمر
اين آزمون، از بخش هاي مختلف كتاب دانش آموز و كتاب كار به صورت مستمر در هر نيمسال تحصيلي توسط دبيران محترم ارزشيابي مي گردد.
مجموع نمره آزمون هاي مستمر اول و دوم، هر يك 20 نمره مي باشد كه توزيع نمرات به صورت متناسب با بخش هاي كتبي و شفاهي توسط دبيران گرامي انجام مي شود.
آزمون پاياني :‌
آزمون هاي پاياني اول و دوم شامل موارد زير است
speaking
reading
writing
listening
grammar
vocabulary
براي نيمسال دوم 5 نمره به مطالب تدريس شده در نيمسال اول و 15 نمره به مطالب تدريس شده در نيمسال دوم  اختصاص مي يابد.
مهارتهاي listening  و speakingآزمون پاياني( مجموعاً 8 نمره) يك تا دو هفته پيش از آغاز امتحانات پاياني هر نيمسال برگزار مي گردد. مابقي آزمون (12 نمره) در روز امتحان پاياني برگزار خواهد شد.

 

امتحانات شهريورماه، ديماه و بزرگسالان:
اين آزمونها با همان شيوه آزمون پاياني برگزار شده در طول سال تحصيلي خواهد بود. آزمون هاي speaking    و  listening  در همان روز برگزاري آزمون كتبي صورت خواهد گرفت.

 

 

امتحانات مدارس كار و دانش و فني و حرفه اي:
با توجه به اينكه در مدارس فني حرفه اي و كار و دانش، در مجموع فصلهاي 3 و 4 كتاب زبان پايه دهم تدريس       مي گردد ، آزمون نيمسال اول از فصل 3 كتاب زبان دهم و آزمون پاياني از فصل 3و 4 كتاب برگزار مي گردد. شيوه برگزاري و نحوه طرح سوالات به همان شكل توصيف شده در بخش بالاست. ضمناً براي نيمسال دوم 5 نمره به فصل 3 و 15 نمره به فصل 4 كتاب زبان پايه دهم اختصاص مي يابد.


آزمون هاي مستمر و پاياني درس زبان انگليسي پايه دهم


نام آزمون

مفاد آزمون

مجموعه نمره

مستمر

بخش هاي مختلف كتاب كار و دانش آموز+فعاليت هاي كلاسي

20

پاياني

آزمون Speaking  مصاحبه تك گروهي ، ايفاي نقش(زماني يك تا دو هفته پيش از آزمون كتبي)

4 نمره

آزمون listening
سه بخش دو متن از كتاب (2 نمره)
يك متن    از كتاب (2 نمره)

4 نمره

آزمون Reading, Writing , Vocabulary, Grammar
انواع متنوعي از پرسش ها از جمله پاسخ تشريخي، چند گزينه، درست و غلط ،‌مرتب كردني و ....

12 نمره

شهريورماه، دي ماه و بزرگسالان

به همان روال آزمون پاياني برگزار مي گردد. بخش هاي (listening , speaking ) در همان روز آزمون كتبي برگزار مي‌گردد

20 نمره

نمره نهايي هر يك از نيمسال ها = 20 نمره پاياني + 20 نمره مستمر تقسيم بر دو كه مساوي است با بيست

 

شيوه برگزاري و انواع پرسش‌هاي آزمون
ارزشيابي مستمر:
در آزمون مستمر نيمسال اول و دوم، فعاليت هاي كلاسي، مشاركت هاي سرگروهي و فعاليت هاي داوطلبانه دانش آموزان نيز در اين بخش لحاظ مي گردد. هر چهار مهارت زباني منطبق با مطالب كتاب دانش آموز و كتاب كار مورد ارزشيابي قرار مي گيرد. در اين آزمون، دبيران محترم ميتوانند علاوه بر مطالب كتاب، از مطالب تكميلي اعم از كاربرگ ها و فعاليت هاي مكمل كه در سطح مورد انتظار برنامه درسي است استفاده كنند.

  • در آزمون كتبي مستمر كلاسي، مواردي همچون املاي كلمات، درك مطلب شنيداري و خوانداري، مفاهيم واژگان، خواندن، ساختارهاي دستوري و موارد مشابه مورد ارزشيابي قرار مي‌گيرد.
  • در آزمون شفاهي مستمر كلاسي، دو مهارت صحبت كردن و گوش دادن مد نظر است كه ميتواند شامل فعاليتهاي مندرج در كتاب درسي و موارد مشابه باشد. به عنوان مثال ميتوان از مواردي همچون تك گويي، گفتگوي دو طرفه ميان دانش آموز و معلم و يا دانش آموزان با يكديگر و يا ايفاي نقش بهره گرفت.

ارزشيابي پاياني:
در ادامه جزئيات و مشخصات ارزشيابي پاياني هر دو نيمسال آمده است:
 
آزمون شفاهي:
در اين آزمون مواردي همچون مصاحبه (Interview ) تك گويي(Monologue ) و ايفاي نقش
(Role Play ) بين معلم و دانش آموزان و يا دانش آموزان با يكديگر متناسب با مضمون ها و ساختارهاي تدريس شده در كتاب صورت مي گيرد. (مجموعاً 4 نمره)
( توصيه ميشود دبيران محترم، آزمون بخش Speaking را با ابزارهاي ساده و در اختيار ضبط نموده و در پوشه كار و پرونده تحصيلي دانش آموزان نگهداري نمايند.)
آزمون كتبي:
آزمون Listening :
اين بخش از آزمون شامل سه بخش درك مطلب شنيداري به شرح زير است:
دو متن برگرفته از كتاب (مجموعاً 2 نمره) و يك متن شنيداري خارج از كتاب (2 نمره) كه همسو و هماهنگ با مضامين و ساختارهاي مرتبط و هم سطح با كتاب درسي است.

  • آزمون Reading  و writing :

اين بخش از آزمون شامل سوالات استاندارد متنوع در بخشهاي خوانداري و نوشتاري است كه ميتواند بخشهاي املاء، دستور زبان، درك مطلب و نوشتن مطابق با مطالب كتاب درسي باشد.
نيمي از نمره آزمون Reading ميتواند از متون خارج از كتاب در سطح كتاب درسي، طرح شود.
آزمون بخش هاي Grammar, Writing, Reading , Listening   و Vocabulary   مي تواند شامل گستره اي از تمرين ها و فعاليت هاي متنوع (چند گزينه اي، مرتب كردني، پركردن جاي خالي، درست و غلط ،پاسخ به سوال و .... ) باشد كه هماهنگ با تمرين هاي كتاب كار و نمونه سوالات ارائه شده توسط گروه زبان هاي خارجي دفتر تأليف طرح مي گردد.
نمره نهايي مجموع آزمون مستمر و آزمون پاياني تقسيم بر 2 خواهد بود.

 

دفعات بازديد: 25359
تعداد بازديدكنندگان: 21668
Welcome to Foreign Languages Department